Disclaimer


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. DPS Simply streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden maar er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. DPS Simply stelt deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samen en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat DPS Simply niet voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. DPS Simply wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Gebruik van de website

DPS Simply garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. DPS Simply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

DPS Simply garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met DPS Simply te corresponderen, accepteer je dit risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van DPS Simply staan links naar websites van derden. DPS Simply aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DPS Simply niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle publicaties en uitingen van DPS Simply aangeboden op of via deze website zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten  (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s) en berusten bij DPS Simply. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPS Simply. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

DPS Simply heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van DPS Simply.